گروه لیوا
 این گروه را از این رو لیوا گویند که از دهل مخصوص که لیوا نام دارد ودر افریقا رایج است استفاده می نماید. آهنگهای که این گروه می خوانند متآثر از موسیفی افریقائی است رهبر این گروه اولی بندری نام دارد. منبع از کتاب حیات فرهنگی استان هرمزگان

 

 زار
موسيقی


زارها ی عمده ومشهور  

 نحوه ی برگزاری مراسم و نقش
 موسیقی

  گروه لوطی ها